Διαμεβρανική Μεταφορά: Σχέσεις δομής - λειτουργίας και εξέλιξης

Abstract: 

Θα εξετασθούν οι σχέσεις δομής-λειτουργίας μεμβρανικών πρωτεϊνών ενεργού μεταφοράς μεταβολιτών που δεν είχαν μελετηθεί στο παρελθόν (δράσεις Δ1, Δ2) και θα διερευνηθούν οι δυνατότητες μεταφοράς της νέας αυτής γνώσης σε φαρμακευτικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές (δράσεις Δ3, Δ4).

Ο Σκοπός της πράξης είναι: Αξιοποιώντας πρόσφατες εξελίξεις στη γονιδιωματική και δομική ανάλυση πρωτεϊνών ενεργού μεταφοράς, να αναπτύξουμε στοχευμένες εφαρμογές μετάλλαξη γένεσης για να μελετήσουμε σημαντικές ταξινομικές ομάδες τέτοιων πρωτεϊνών που δεν είχαν μελετηθεί συστηματικά έως σήμερα.

Οι Στόχοι της πράξης είναι: Να αναλυθούν οι μηχανισμοί με τους οποίους ομόλογοι μεταφορείς με μεγάλη ομοιότητα αλληλουχιών ή κοινή αρχιτεκτονική του κέντρου δέσμευσης αναπτύσσουν διαφορετικές εξειδικεύσεις υποστρωμάτων και πώς οι γνώσεις αυτές μπορούν να μεταφερθούν σε εφαρμογές φαρμακευτικής και περιβαλλοντικής σημασίας.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Μελέτη της οικογένειας μεταφορέων NAT/NCS2 για την κατανόηση των μηχανισμών ανάπτυξης διαφορετικών εξειδικεύσεων μεταξύ ομόλογων μεταφορέων με μεγάλη εξελικτική συντήρηση, τόσο σε βακτήρια όσο και σε ευκάρυα.
  2. Μελέτη δομικά συγγενών μεταφορέων των οικογενειών NCS1 και APC/YAT από μύκητες για την κατανόηση των διαφορών εξειδίκευσης και της εξελικτικής τους συσχέτισης.
  3. Σχεδιασμός και σύνθεση νέων δυνητικών αντιμυκητιακών φαρμάκων βάσει μελέτης της αλληλεπίδρασης υποστρωμάτων στο κέντρο δέσμευσης των μεταφορέων NCS1.
  4. Βελτιστοποίηση βιοαποδόμησης μέσω ανάλυσης και ελέγχου δυνητικών μεταφορέων νιτρικών/νιτρωδών.
  5. Συντονισμός.
  6. Δημοσιότητα-ενημέρωση ιστοσελίδας.
  7. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
EVOTRANS
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Φριλίγγος Ευστάθιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σοφιανοπούλου Βίκυ
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πουλί Νικόλ
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Δράινας Κώστας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
112
Mis:
375578
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΩΖ9-Φ7Σ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ