Ανοχή των θαλάσσιων αγγειόσπερμων σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις: μεταβλητότητα των φυσιολογικών - κυτταρικών - βιοχημικών - μοριακών μηχανισμών σε σχέση με το είδος και το ενδιαίτημα

Abstract: 

Ο Σκοπός της πράξης είναι καινοτομία στο πεδίο της θαλάσσιας βιολογίας με προσεγγίσεις μοριακές, βιοχημικές και φυσιολογικές.

Ο Στόχος της πράξης είναι:

 • Μελέτη του φαινοτύπου, μελέτες επίδρασης,
 • Συγκριτική ανάλυση cDNA,
 • δημιουργία βασικής γνώσης και τεχνολογίας.

Η προτεινόμενη Πράξη προάγει την έρευνα και την καινοτομία στο πεδίο της θαλάσσιας βιολογίας με προσεγγίσεις μοριακές, βιοχημικές και φυσιολογικές.

Δράσεις:

 1. Επισκόπηση βιβλιογραφίας.
 2. Μορφολογία, φυσιολογική κατάσταση.
 3. Οικοφυσιολογικά πειράματα, υλικό για κυτταρολογική, βιοχημική και μοριακή εξέταση.
 4. Προετοιμασία δειγμάτων για παρατήρηση.
 5. Παρατήρηση και μέτρηση κυτταρικών παραμέτρων με χρήση οπτικού μικροσκοπίου, μικροσκοπίου φθορισμού και ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης (ΤΕΜ).
 6. Απομόνωση και χαρακτηρισμός γονιδίων-δεικτών των επαγόμενων αντιδράσεων (HAK, SOS, HSPs και MT).
 7. Εύρεση επιπέδων μεταγράφων των γονιδίων-στόχων σε διαφορετικούς ιστούς ανά επέμβαση και χωροτακτικός εντοπισμός της έκφρασής τους.
 8. Πληθυσμιακή γενετική των θαλάσσιων αγγειόσπερμων.
 9. Δημιουργία για κάθε είδος θαλάσσιου αγγειοσπέρμου εμπλουτισμένων cDNA βιβλιοθηκών και συσχέτιση της συνολικής έκφρασης τους με αντίστοιχες αλληλουχημένες και εξειδικευμένες ανά επέμβαση cDNA βιβλιοθήκες.
 10. Μέτρηση συγκέντρωσης ιόντων Κ+, Νa+, Ca++, Cl-.
 11. Ποσοτικοποίηση-ταυτοποίηση ενώσεων με ωσμωπροστατευτική δράση.
 12. Σύνθεση πληροφορίας για την τελική έκθεση.
 13. Τελική Αξιολόγηση Πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
MANTOLES
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Εξαδάκτυλος Αθανάσιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 1ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ορφανίδης Σωτήριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κατσαρός Χρήστος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Εξαδάκτυλος Αθανάσιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μήλιου Ελένη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1087
Mis:
375425
Διάρκεια (μήνες):
46
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β49Υ9-ΤΧΔ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ