Κρίση Αλμυρότητας του Μεσσηνίου: η μεγαλύτερη περιβαλλοντική διαταραχή της Μεσογείου και οι επιπτώσεις της στον βιόκοσμο

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – «Κρίση Αλμυρότητας του Μεσσηνίου: η μεγαλύτερη περιβαλλοντική διαταραχή της Μεσογείου και οι επιπτώσεις της στον βιόκοσμο» θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «Κρίση Αλμυρότητας του Μεσσηνίου: η μεγαλύτερη περιβαλλοντική διαταραχή της Μεσογείου και οι επιπτώσεις της στον βιόκοσμο».

Σύντομη περιγραφή: Η παρούσα πράξη θα αποτελέσει την πρώτη εκτενή μελέτη της Κρίσης Αλμυρότητας του Μεσσηνίου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ερευνητική δομή θα περιλαμβάνει

 1. την αναλυτική βιοστρωματογραφική,
 2. μαγνητοστρωματογραφική,
 3. χημειοστρωματογραφική και
 4. κυκλοστρωματογραφική ανάλυση,
 5. την παλαιοντολογική και
 6. παλαιοοικολογική ανάλυση,
 7. την γεωχημική και
 8. ισοτοπική ανάλυση,
 9. την μελέτη του ολικού οργανικού άνθρακα,
 10. την ανάλυση των οργανικών βιοδεικτών, και
 11. τη σεισμική στρωματογραφία.

Ο Σκοπός της πράξης είναι η εκτενής και αναλυτική καταγραφή και μελέτη των φαινομένων που συνδέονται με την Κρίση Αλμυρότητας του Μεσσηνίου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 • η αναλυτική καταγραφή των ιζηματογενών ακολουθιών που συνδέονται με την KAM στον Ελλαδικό χώρο,
 • ένα λεπτομερές χρονοστρωματογραφικό πλαίσιο για τις Μεσσήνιες ακολουθίες της Ανατολικής Μεσογείου,
 • οι παλαιοπεριβαλλοντικές αναπαραστάσεις,
 • οι παλαιοωκεανογραφικές και παλαιοκλιματικές αναπαραστάσεις,
 • η εκτίμηση των επιπτώσεων της KAM στο βιόκοσμο, και
 • η εκτίμηση του πετρελαϊκού δυναμικού των σχηματισμών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Βιβλιογραφική Επισκόπηση.
 2. Εργασία πεδίου.
 3. Επεξεργασία δειγμάτων.
 4. Αναλύσεις.
 5. Επεξεργασία αποτελεσμάτων.
 6. Σύνθεση συμπερασμάτων.
 7. Εξωτερική αξιολόγηση.
 8. Υποστήριξη του υποέργου και Δημοσιότητα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
MEDSALC
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Καρακίτσιος Βασίλειος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τριανταφύλλου Μαρία
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μανούτσογλου Εµµανουήλ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
815
Mis:
375405
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-ΙΔ6

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ