Τεχνικές Υλικού και Λογισμικού για την Ενίσχυση της Αξιοπιστίας Αρχιτεκτονικών Πολυπύρηνων Επεξεργαστών

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – Τεχνικές Υλικού και Λογισμικού για την Ενίσχυση της Αξιοπιστίας Αρχιτεκτονικών Πολυπύρηνων Επεξεργαστών θα εκτελεστεί αφορά: Υποέργο 1: «Τεχνικές Υλικού και Λογισμικού για την Ενίσχυση της Αξιοπιστίας Αρχιτεκτονικών Πολυπύρηνων Επεξεργαστών».

Οι αρχιτεκτονικές πολυπύρηνων επεξεργαστών είναι το υπολογιστικό υπόδειγμα που αναμένεται να διατηρήσει την εγκυρότητα του νόμου του Moore. Δυστυχώς, οι μαζικά παράλληλοι πολυπύρηνοι επεξεργαστές υποφέρουν από έντονα προβλήματα αξιοπιστίας. Το έργο θα οδηγήσει σε μια ολιστική μεθοδολογία σχεδίασης αξιόπιστων αρχιτεκτονικών πολυπύρηνων μικροεπεξεργαστών που θα καλύπτει όλα τα επίπεδα αφαίρεσης.

Σκοπός της έρευνας που θα διεξαχθεί στα πλαίσια του έργου είναι η ανάπτυξη μιας πολυεπίπεδης, «ολιστικής» μεθοδολογίας για τη βελτίωση της αξιοπιστίας σε αρχιτεκτονικές μαζικά παράλληλων, πολυπύρηνων μικροεπεξεργαστών σε πολλαπλά επίπεδα αφαίρεσης.

Οι Στόχοι είναι:

 • Η εισαγωγή ενός πολυεπίπεδου μοντέλου υλικού και λογισμικού για τη σχεδίαση αξιόπιστων αρχιτεκτονικών πολυπύρηνων μικροεπεξεργαστών.
 • Η ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων τεχνικών αυτό-δοκιμής και αυτό-διάγνωσης για την ανίχνευση και διάγνωση μόνιμων και παροδικών ελαττωμάτων.
 • Η ανάπτυξη μια πολυεπίπεδης, δυναμικής μεθοδολογίας για την αναδιάταξη του συστήματος.
 • Η εισαγωγή μιας αρχιτεκτονικής πολυπύρηνων μικροεπεξεργαστών που εγγυάται υψηλό βαθμό αξιοπιστίας.
 • Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας της αξιόπιστης αρχιτεκτονικής πολυπύρηνων μικροεπεξεργαστών.

Θα εκτελεστούν οι Δράσεις:

 1. Προδιαγραφές Αρχιτεκτονικής Πολυπύρηνων Μικροεπεξεργαστών και Προετοιμασία Περιβάλλοντος Αξιολόγησης.
 2. Τεχνικές Ανίχνευσης και Διάγνωσης για Αρχιτεκτονικές Πολυπύρηνων Μικροεπεξεργαστών.
 3. Τεχνικές Ανάκαμψης και Επιδιόρθωσης για Αρχιτεκτονικές Πολυπύρηνων Μικροεπεξεργαστών.
 4. Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία και Συνολική Αξιολόγηση.
 5. Πειραματική Αξιολόγηση της Μεθοδολογίας.
 6. Διαχείριση και Συντονισμός.
 7. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
HOLISTIC
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Γκιζόπουλος Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Νικολόπουλος Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Νικολός Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πεκμεστζή Κιαμάλ
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ψαράκης Μιχάλης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1103
Mis:
375270
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Ρ9-Ξ2Ξ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ