Ανάλυση μηχανισμών ανοσοπαθογένειας σε φυσικές και πειραματικές μολύνσεις ιχθύων με Nodavirus: σημασία της μόλυνσης στη δημόσια υγεία

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ –ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- «Ανάλυση μηχανισμών ανοσοπαθογένειας σε φυσικές και πειραματικές μολύνσεις ιχθύων με Nodavirus : σημασία της μόλυνσης στη δημόσια υγεία» θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «Ανάλυση μηχανισμών ανοσοπαθογένειας σε φυσικές και πειραματικές μολύνσεις ιχθύων με Nodavirus : σημασία της μόλυνσης στη δημόσια υγεία».

Ο Σκοπός της πράξης είναι η μελέτη της επιδημιολογίας του ιού Νοda και η ανάλυση των μηχανισμών ανοσοπαθογένειας σε φυσικές και πειραματικές μολύνσεις λαβρακιού με Nodavirus.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 1. η δημιουργία μιας πλήρους εικόνα των ιχθύων και των διθύρων που φέρουν τον ιό,
 2. ο προσδιορισμός μορίων του παθογόνου ή του ξενιστή,
 3. η εκπαίδευση νέων επιστημόνων,
 4. η διάχυση της παραγόμενης γνώσης.

Στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Επιδημιολογική μελέτη του ιού σε αλιεύματα, δίθυρα, ιχθείς, περιττώματα ιχθύων, καθώς και στο νερό και την ιλύ των υδατοκαλλιεργειών με 3 υποδράσεις.
 2. Πειραματικές μολύνσεις σε λαβράκι σε θαλασσινό νερό.
 3. Πρόληψη της μόλυνσης με διαιτητικό συμπλήρωμα αιθέριου ελαίου ρίγανης.
 4. Διερεύνηση του οριζόντιου τρόπου μετάδοσης του ιού στους ιχθείς.
 5. Ανάλυση των χυμικών και κυτταρικών απαντήσεων που επάγονται έναντι του ιού Noda σε πειραματικές μολύνσεις λαβρακιού με 4 υποδράσεις.
 6. Πρωτεωμική ανάλυση του εγκεφάλου μολυσμένων ιχθύων λαβρακιού από τον ιό Noda και ταυτοποίηση τυχόν πρωτεϊνικών διαφοροποιήσεων σε σύγκριση με εγκέφαλο υγιών ιχθύων.
 7. Διάχυση αποτελεσμάτων – Προβολή – Εξωτερική αξιολόγηση της Πράξης: Ενέργειες προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων. Εξωτερική αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
NODAfish
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Αθανασοπούλου Φωτεινή
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παπαναστασοπούλου Μαρία
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καραγκούνη Ευδοκία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
946
Mis:
375267
Διάρκεια (μήνες):
41
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΩΡ9-94Ζ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ