Στο πλαίσιο του «Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» επιδιώκεται η ανάπτυξη και διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα. Ο βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας, είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη εθνικών ερευνητικών ομάδων οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Το πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ» αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την προώθηση της έρευνας και μέσω αυτού επιδιώκεται η...