Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.)

Description: 

Αποστολή του Ε.Α.Π. είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. Στους σκοπούς του Ε.Α.Π. εντάσσεται η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση.

 Το Ε.Α.Π. είναι το 19ο ελληνικό Α.Ε.Ι. Όπως και τα άλλα Α.Ε.Ι., είναι Ν.Π.Δ.Δ., αυτοτελές και αυτοδιοικούμενο. Η λειτουργία του καθορίζεται από το Ν.2552/97 (όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν.2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν.3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν.3260/2004*** & από το αρθ. 19 του Ν.3577/2007****).

 

Τηλ.: 2610 367300 Fax: 2610 367650 E-Mail: info@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, 26 335, Πάτρα
Program: 
ΘΑΛΗΣ

Έργα ΘΑΛΗΣ με επιστημονικά υπεύθυνο "Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.)"