Στο πλαίσιο του «Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» επιδιώκεται η ανάπτυξη και διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα. Ο βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας, είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη εθνικών ερευνητικών ομάδων οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Το πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ» αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την προώθηση της έρευνας και μέσω αυτού επιδιώκεται η ανάπτυξη και διοχέτευση στην οικονομία υψηλής ποιότητας ερευνητικού δυναμικού με απώτερο στόχο την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων να αφομοιώνουν και να παράγουν νέα γνώση, να επιλύουν τεχνολογικά προβλήματα και να καινοτομούν.

Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στην γενικότερη προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να στηρίξει την ακαδημαϊκή και επιστημονική αριστεία με την καταγραφή και ανάδειξη όλων των επιτευγμάτων των ελληνικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων μέσα από τον κόμβο προβολής,  http://excellence.minedu.gov.gr.

Για την ανάδειξη των έργων «ΘΑΛΗΣ» αλλά και τη μεγαλύτερη διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους δημιουργήθηκε κόμβος προβολής και  αποθετήριο των έργων αυτών. Ο κόμβος λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://excellence.minedu.gov.gr/thales, και παρέχεται παρουσίαση των ερευνητικών στόχων των έργων, των ερευνητών και ερευνητικών ομάδων, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, καθώς και βιβλιοθήκη αποτελεσμάτων.

Τα  πρώτα στοιχεία της εξέλιξης των έργων του προγράμματος «ΘΑΛΗΣ» δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο του «Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχετικά γραφήματα που αφορούν ποσοστά απορρόφησης δαπανών και απορρόφησης εκταμιεύσεων.

Επιπρόσθετα, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης υποστηρίζει με κάθε τρόπο την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος «ΘΑΛΗΣ», ανοίγοντας ένα δίαυλο επικοινωνίας με τους τελικούς Δικαιούχους ώστε να μπορούν να θέτουν τις ερωτήσεις τους και τα αιτήματά τους με στόχο την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων τους.
Για τις ερωτήσεις τους, οι τελικοί Δικαιούχοι του ερευνητικού προγράμματος «ΘΑΛΗΣ» μπορούν να θέτουν τις ερωτήσεις και τα αιτήματά τους εδώ.