Σκοπός της πύλης είναι η προβολή του σημαντικού ερευνητικού έργου που διεξάγεται στα πλαίσια του προγράμματος «ΘΑΛΗΣ» Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή / και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας. Στόχος της πύλης είναι, να αποτελέσει κεντρικό σημείο ενημέρωσης για το σύνολο των έργων που υλοποιούνται, συμβάλλοντας ενεργά στην ευρεία διάχυση των αποτελεσμάτων, αντίστοιχα προς επίτευξη των στόχων της πρόσκλησης.

Ο βασικός στόχος της συγχρηματοδοτούμενης με την παρούσα έρευνας, είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη εθνικών ερευνητικών ομάδων οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Τα Ερευνητικά Προγράμματα «Θαλής» (συνολικού προϋπολογισμού ca. 140.000.000€) χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΩΝ

Εγγραφή στο Front page feed